Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Avayo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kalverkampen 20, 9417 TH te Spier, leverancier van e-ticketsoftware en scanapparatuur, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 65037502.

 2. Opdrachtgever: de partij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Avayo een overeenkomst heeft gesloten.

 3. E-ticketshop: de door Avayo op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever te leveren programmatuur tot vervaardiging van e-tickets.

 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Avayo, waarbij Avayo zich verbindt tot de levering van de e-ticketshop en/of scanapparatuur.

 5. E-ticket: het toegangsbewijs dat de consument heeft aangeschaft op grond van een overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever, welke is vervaardigd door de e-ticketsoftware en de consument toegang geeft tot een door of namens de opdrachtgever georganiseerd evenement.

 6. Consument: de partij, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit met betrekking tot de aanschaf van één of meer e-tickets.

 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Avayo, waarbij Avayo zich verbindt tot de levering van de e-ticketshop en/ of scanapparatuur.

 8. Barcode: de code op een e-ticket waarmee de geldigheid daarvan middels scanapparatuur kan worden geverifieerd.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Avayo.

 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. In het geval dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen bedingen.

 4. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elke aanbieding en offerte is vrijblijvend en geschiedt onder voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de te leveren diensten en producten.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven geldt een aanbod niet automatisch voor toekomstige orders.

 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke overeenkomst door zowel Avayo en de opdrachtgever is ondertekend.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. Avayo verbindt zich jegens de opdrachtgever uitsluitend tot datgene wat is vastgelegd in de – door partijen – ondertekende overeenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

 2. Avayo stelt de e-ticketshop ter beschikking van de opdrachtgever en verstrekt daarbij de benodigde instructies voor een juiste implementatie daarvan op zijn website. Aan de hand van de hierbedoelde instructies dient de opdrachtgever zelfstandig zorg te dragen voor de implementatie.

 3. De voldoening aan de opdrachtgever van – door de consument verrichte – betalingen ten aanzien van de aankoop van e-tickets vindt plaats conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen levert Avayo één e-ticketshop per gesloten overeenkomst.

 5. Ten aanzien van de e-ticketshop heeft de opdrachtgever de keuze uit een beperkt aantal standaard opmaakmodellen.

 6. Avayo verbindt zich ertoe de e-ticketshop ter beschikking van de opdrachtgever te stellen in overeenstemming met één huisstijl van de website van de opdrachtgever middels de levering van een bepaald standaard opmaakmodel. Latere aanpassingen in de opmaak van de e-ticketshop zal als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Voldoening van ticketgelden

 1. De voldoening van de in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden bedoelde betalingen geschiedt op grond van een daartoe strekkende overeenkomst tussen de opdrachtgever en een Payment Service Provider.

 2. Avayo bemiddelt slechts bij de totstandkoming van de in lid 1 bedoelde overeenkomst. Avayo is bij deze overeenkomst geen partij.

 3. De Payment Service Provider levert haar diensten onder eventuele toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd dan eindigt de overeenkomst, zonder dat opzegging is vereist op de laatste dag van de maand waarin deze bepaalde termijn is verstreken.

 2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 7 Scanapparatuur

 1. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van de scanapparatuur aan de opdrachtgever uit hoofde van een huur- of bruikleenovereenkomst uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de opdrachtgever het recht op het gebruik van de scanapparatuur op het moment dat de overeenkomst is geëindigd conform artikel 6. De opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de scanapparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan Avayo. De kosten van verzending van de scanapparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.

 2. Voor zover de levering van scanapparatuur geschiedt uit hoofde van een huur- of bruikleenovereenkomst is de opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden.

 3. Van gebreken aan de geleverde scanapparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling aan Avayo. De geleverde scanapparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de opdrachtgever Avayo niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, in kennis stelt van het gebrek.

 4. De opdrachtgever is verplicht de schade aan geleverde scanapparatuur uit hoofde van een huur- of bruikleenovereenkomst aan Avayo te vergoeden, tenzij de schade hem op grond van art. 6:162 BW niet kan worden toegerekend.

 5. Behoudens lid 1 en 3 van dat artikel is artikel 10 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst met betrekking tot de levering van scanapparatuur.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht tijdig alle – voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst – relevante gegevens en overige informatie aan Avayo te verstrekken en alle medewerking te verlenen.

 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens en overige informatie.

 3. Indien de in lid 1 bedoelde gegevens of overige informatie niet, niet tijdig of anderszins niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Avayo staan, is Avayo gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Alle hiermee in verband staande extra kosten worden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 4. De opdrachtgever is verplicht de consument te informeren over regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever onderkent dat Avayo – ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst – persoonsgegevens van de consument zal verzamelen. De opdrachtgever vrijwaart Avayo van aanspraken van de consument ten aanzien van zijn rechten die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever aan zijn contractuele verplichtingen jegens Avayo zal voldoen is Avayo gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Avayo tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden en onverminderd de overige aan Avayo toekomende rechten. De opdrachtgever blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 2. Indien één der partijen in staat van faillissement verkeert, haar onderneming beëindigt of surseance van betaling aanvraagt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de reeds geleverde prestaties voor vergoeding in aanmerking komen.

 3. Partijen zijn voorts bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van één der partijen niet langer kan worden gevergd de overeenkomst (in ongewijzigde vorm) in stand te laten.

Artikel 10 Prijzen en betalingen dienstverlening

 1. Behoudens meerwerk is de opdrachtgever jegens Avayo een vergoeding per geleverde barcode en een vergoeding per verrichte transactie door de consument verschuldigd.

 2. De van toepassing zijnde prijzen zijn in de overeenkomst vastgesteld.

 3. Door de opdrachtgever verschuldigde betalingen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

 4. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op de door Avayo voorgeschreven wijze.

 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle bedragen exclusief btw.

 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

 7. Redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

 8. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering beëindigt zullen alle op hem rustende vorderingen terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten op de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte programmatuur berust uitsluitend bij Avayo. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht van de door Avayo beschikbaar gestelde programmatuur.

 2. Het is de opdrachtgever verboden de beschikbaar gestelde programmatuur te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Avayo van aanspraken van de consument met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de consument en elke andere vorm van onrechtmatig handelen van de opdrachtgever jegens de consument.

 2. De opdrachtgever vrijwaart Avayo van aanspraken van derden wegens schade die is veroorzaakt door aan Avayo onjuist of onvolledig verstrekte informatie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Avayo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst dient zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Tenzij de nakoming reeds blijvend onmogelijk is dient in de ingebrekestelling een redelijke termijn te worden gesteld waarbinnen Avayo de verplichtingen alsnog kan nakomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Avayo niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of derden.

 3. Avayo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder geleden verlies en gederfde winst.

 4. Avayo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of onderhoud in de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte programmatuur.

 5. Avayo is niet aansprakelijk voor misbruik, vervalsing van e-tickets of ander onrechtmatig handelen van de consument of derden.

 6. Avayo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in elk geval begrepen schade als gevolg van overheidsmaatregelen, tekortkomingen van derden van wie Avayo afhankelijk is en storingen in programmatuur en andere technische voorzieningen die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die buiten de macht van Avayo optreden.

 7. Indien onverminderd het bepaalde in dit artikel onherroepelijk komt vast te staan dat toch enige wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Avayo meer belopen dan het bedrag dat de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden in het desbetreffende geval uitkeert.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst is verstrekt of gedeponeerd.

 4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van Avayo bevoegd van geschillen kennis te nemen.